torsdag 15 januari 2009

Kristdemokraterna i Finland

Såhär går det till hos Kristdemokraterna i Finland:
"KDS MOTSÄTTER SIG UTÖKAT SÖNDAGSÖPPET INOM SERVICEBRANSCHEN

Regeringens uppenbara strävan till att utöka affärernas söndagsöppet är kortsiktigt. I allt arbete och all vardagsstress är människan i behov av en vilodag per vecka. Samhället har hittills tillämpat söndagen som vilodag, då endast ett begränsat antal samhällsfunktioner har varit aktiva.

Den som slutligen skulle betala räkningen för ett utökat söndagsöppet är den vanliga konsumenten. Högre lönekostnader för butiksföretagarna skulle snabbt återspegla sig i allt högre livsmedelspriser i mataffärerna.

För arbetarna leder fler söndagar till en allt mer splittrad vecka, med högre risk för utmattning som följd. Kristdemokraternas svenska organisation motsätter sig utökat söndagsöppet och anser att man bör se till människornas och samhällets rätt till vila en dag per vecka: Finland behöver fortsättningsvis sin vilodag.

KDS uppmanar servicefacket PAM att stå på sig och inte sälja sina allmänna lediga dagar till butiksarbete. Ett utökat söndagsöppet skulle leda till att bl.a. självständighetsdagen, långfredagen, morsdag och första maj inte längre skulle vara fredade från kommersialism."

Märk väl formuleringarna. De är viktiga.

Man motsätter sig kommersialiseringen, att det inte får inskränka på det mänskliga. Detta är förvisso bara ett uttalande från Kristdemokraterna i Finland, men visar tydligt på vilken väg man önskar gå. Vad som är "inne" eller vad som anses vara bäst för ekonomin får inte köra över den mänskliga samvaron och behovet av vila.

Finska Kristdemokraterna skriver också i sitt principprogram:

"Människovärdet bör respekteras ändå från befruktningen till den naturliga döden. För
kristdemokraterna har utgångspunkten alltid varit att ställa sig på livets sida, det må sedan vara frågan om användandet av mänskliga embryon, om abort eller eutanasi. Också när man drar upp gränserna för den vetenskapliga forskningen bör principen om att respektera och skydda livet gälla.
"

I Svenska Kristdemokraternas principprogram blir det hela en slags schizofren inre monolog:

"Det är varje värdeförankrad demokratis ansvar att värna livet allt ifrån dess tillblivelse. En abortsituation är därför en konflikt mellan rätten till liv och de blivande föräldrarnas situation i de fall man inte tycker sig ha möjlighet att fullfölja graviditeten.

Mot bakgrund av människovärdesprincipen är det omöjligt för staten och lagstiftaren att ställa sig neutrala till det etiska dilemma som en abort innebär. En abort innebär att ett liv släcks. Lösningen på detta dilemma är emellertid inte förbud. Erfarenheten visar att där aborter inte är tillåtna utförs de ändå, och då med metoder som hotar kvinnors liv och hälsa. Det är inte rimligt att någon annan än kvinnan under graviditetens första fas fattar det avgörande beslutet om en eventuell abort.

Målet ska vara ett samhälle där aborter inte efterfrågas. Samhällets uppgift måste vara att genom förebyggande arbete minska oönskade graviditeter, samt att erbjuda bästa möjliga stöd för att inte praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter ska utgöra hinder för att fullfölja graviditeten. I detta sammanhang är det också centralt att arbeta för ett barnvänligare samhälle där föräldraskap på olika sätt underlättas och uppmuntras."

Man erkänner att det är ett mord, men samtidigt anser man det rätt att kvinnan som har barnet har rätten att bestämma om barnet skall få fortleva eller ej.

Kan man då verkligen påstå att man respekterar människovärdet, när man låter den gravida kvinnan bestämma över det liv som växer inom henne?

Inga kommentarer: