onsdag 29 juli 2009

Dumheter

Dumheterna riktigt haglar in från huvudstaden, i samband med Pridefestivalen.
Det dummaste uttalandet på riktigt länge måste dock komma från Malin Ekström, doktorand vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet:
..."- Om Adam var en man finns det fortfarande tvetydigheter. Vi har, inledningsvis, bara Adam och Gud. Howard Eilberg-Schwartz argumenterar så här: Är det obehag för en homoerotisk relation mellan Adam och Gud som gör att man velat slå fast könsordningen i skapelseberättelsen?"...

Dagen: Svenska kyrkan aktiv på Pridefestivalen

Malin Ekström har hand om seminariet: "Skapade Gud oss hetero?".
Jag skulle snarare fråga Malin, "Skapade Gud oss dumma i huvudet?", för Bibelns budskap angående detta ämne, där saken är övertydlig och överspelad för länge sedan går inte att missförstå så länge man inte har något allvarligt fel i just huvudet.

I första Korinthierbrevet 6:9-11 kan vi exempelvis läsa: "Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare - ingen sådan får ärva Guds rike."

Erik Johansson har precis rätt inställning: ..."Erik Johanssons eget beslut att inte leva ut sin sexualitet grundar sig på att han inte ser att de finns täckning för det i Bibeln, även om han inte ser sig själv som mindre värd än någon annan. "...

Må Gud välsigna han och hans arbete.

Katolska Kyrkans Katekes:
2357 Med homosexualitet menar man relationer mellan män och kvinnor som känner sexuell dragning – exklusiv eller huvudsaklig – till personer av samma kön. Den antar mycket olika former under tidernas lopp och i olika kulturer. Dess psykiska ursprung har till stor del inte kunnat förklaras. Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”. De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas.

2358 Ett icke ringa antal människor uppvisar grundläggande homosexuella tendenser. Denna böjelse har objektivt sett en felaktig inriktning; för de flesta av dem utgör den en verklig prövning. Man skall ta emot dem med respekt, medlidande och finkänslighet. Varje tecken på orättfärdig diskriminering när det gäller dessa människor skall undvikas. Dessa personer är kallade att förverkliga Guds vilja i sitt liv, och om de är kristna är de kallade att med Herrens offer på korset förena de svårigheter de kan råka ut för på grund av sin läggning.

2359 Homosexuella personer är kallade till kyskhet. Genom självbehärskningens dygder, som fostrar till inre frihet, ibland med stöd av osjälvisk vänskap och med hjälp av bönen och den sakramentala nåden kan och skall de stegvis och beslutsamt närma sig den kristna fullkomligheten.

tisdag 28 juli 2009

Svenska kyrkan på pridefestivalen

Svenska kyrkan har tillsammans med studieförbundet Sensus (som Katolska Kyrkan med rätta nyligen bytte ut mot Bilda) planerat olika föreläsningar. (Program)

Här följer ett urval:
"Varför påven har fel - ett queerteologiskt brandtal
Påvens ökända jultal hävdar att det bara finns två kön och att dessa har bestämda sociala roller. Enligt påven är dessa givna av naturen och Gud, och det är en viktig moralisk uppgift att skydda dem från förändring. Dessa idéer möts här med argument från modern biologi, filosofi och teologi som visar på ett rikare sätt att tänka kring kön och sexualitet.
Medverkande: Niklas Olaison, queerteolog, idéhistoriker och präst i Svenska kyrkan
Tid och plats: måndag 27/7 12.00-12.45, Caféscenen" - detta var alltså den invigande föreläsningen, just snyggt sätt att säga att Katolska Kyrkan är huvudfienden för såväl HBT-lobbyn som Svenska kyrkan (officiellt).

"Butchar och femmes du inte trodde fanns: exemplet Rut
Bibelforskningen i Sverige har börjat tillämpa ett queert synsätt. Bibelforskaren Malin Ekström är en av få forskare i Sverige som använder queer teori i sin läsning av bibelns texter. Hon tolkar Ruts bok och hittar destabiliserande könsuttryck." - som om Rut skulle vara en "HBT-person", som gifte sig med den omtänksamme mannen?

Dagen: Sensus bjuder på tältandakt i Pride Park

DN skriver också: ..."Pride växer i år en storlek och sponsras av bland andra Volvo, Scandic, Taxi Stockholm och Swedbank."... - av dess kan vi märka väl Volvo och Swedbank, två företag som bett svenska staten om saftiga bidrag för sin verksamhet och som avskedat folk.

Vad gör de med pengarna?
De satsar det, tydligen, på en festival för sexuella perversioner.

Andra företag och organisationer att undvika är Casino Cosmopol (som ägs av staten... och som är huvudpartner), Bahnhof, Kulturhuset Stockholm (som vi skattebetalare också betalar för), Newsdesk, Onico, QX, RFSL, Scandic, Screenbolaget, Sickla köpkvarter, Size Mobile, SL (våra landstingsskattepengar, landstinget som inte har råd att vårda våra äldre...), Spanska turistbyrån i Sverige, Spendrups, Statoil, Stockholm - The Capital of Scandinavia, Stockholms Stadsteater (som finansieras av Stockholms Stad), Taxi Stockholm och Unionen.

Det är en diger samling företag och organisationer.
Framförallt är det dock tråkigt att många av dessa understöds av svenska staten eller på annat sätt är finansierad av våra skattepengar.
Är det verkligen rätt att prioritera en festival för sexuella perversioner framför vård av våra äldre och sjuka?

När man nyligen hört om ytterliggare nedskärningar i vård och omsorg så prioriterar man att satsa på en sexfestival för att upphöja det onaturliga till skyarna.

söndag 26 juli 2009

Homosexfrågan - igen...

Det har varit mycket kring den så kallade "homosexfrågan" de senaste dagarna, och veckorna. Kanske bland annat på grund av att Svenska kyrkan snart förväntas säga att de kommer "viga" samkönade par (Se t.ex. SvD:"Svenska kyrkans identitet hotad").
Detta kommer förstås få oerhörda konsekvenser, när ett religiöst samfund som påstår sig vara kristet och tillika har Bibeln som grund går stick i stäv med vad som står i Bibeln (ordagrant står snarare att "män som ligger med män" skall stenas, i Bibeln - så långt går förstås inte de flesta kristna, utan detta måste ses i ljuset av kärleksbudet, därmed är det synden och inte syndaren, den homosexuelle, som skall motarbetas).

Anglikanska kyrkan har redan varnat att man kommer säga upp bekantskapen (redan välsignelseakten av homosexuella par var mycket kritiserad).
Rysk-ortodoxa kyrkan har inte velat prata med Svenska kyrkan ens på avstånd efter det att man förde fram att man skulle ha välsignelseakt för homosexuella par.
Man kan helt enkelt konstatera att Svenska kyrkan kommer bli ett unikt undantag och det har från flera håll tagits upp att man ifrågasätter om Svenska kyrkan då kommer tillhöra den kristna gemenskapen.

I Litauen däremot, kan vi se goda tendenser, där man i och med en ny lag som bland annat förbjuder HBT-propaganda står upp för sunda värderingar i samhället (SvD Dagen).

Stefan Swärd ger en rejäl känga åt kritikerna av Litauens nya lag: ..."Nu är det ju inte inte särskilt märkligt att det finns restriktioner i vilken typ av information, annonsering m.m. man får rikta till barn- och ungdomar. Även i liberala västvärlden finns det mängder av restriktioner för vad man får säga i en skola, och vad man får säga i media och annat material som riktas till barn- och ungdomar. Flera av punkterna i Litauens nya lag uppfattas som ganska självklara i Sverige. När det gäller andra frågor har vi en motsatt agenda, det är förmodligen straffbart att hävda i en svensk skola att utlevd homosexualitet är synd - det är väl också en inskränkning i yttrandefriheten?"...

Stefan Swärd erkänner också (något) motvilligt också att han gillar Katolska Kyrkans värderingar: ..."Som evangelikal och protestant kan jag inte ställa upp på alla detaljer kring Katolska kyrkans syn på äktenskap och samlevnad, men jag är helt överens om huvuddragen. Jag menar att man i synen på äktenskapet mellan man och kvinna följer både Bibeln och den kristna traditionen. Och det leder till en restriktiv syn både på utlevd homosexualitet och aborter.

Sedan kan man naturligtvis ha synpunkter på att man i katolskt präglade länder låter kyrkans syn så starkt påverka även samhällets lagstiftning. Men jag har läst påvens instruktioner till katolska politiker i hur de ska agera för att främja en kristen familjesyn i samhälle och politik, och Litauens politiker agerar i enlighet med detta. Att hbt-rörelsen inte gillar detta är ju självklart, men att kristna inte förstår det, ställer jag mig frågande inför."...

Jag kan inte annat än att hålla med Stefan Swärd.
Självfallet delar jag inte hans misstänksamhet emot Katolska Kyrkan, men det är kul att vi katoliker kan finna att vi står enade samman med andra kristna och kanske även muslimerna i dagens Sverige kan bli våra vänner i försvarandet av de goda värderingarna. Förstås ser jag inga problem heller med att finna stöd för goda värderingar bland moralistiska ateister heller.

Vad Katolska Kyrkan anser om homosexuella handlingar är mycket klart och tydligt, och vi finner det i Katolska Kyrkans Katekes (paragraf 2357):
..."De kan aldrig i något fall godkännas."...

Däremot får vi aldrig någonsin glömma det som står om den homosexuelle i Katekesen, paragraf 2358:
..."Man skall ta emot dem med respekt, medlidande och finkänslighet. Varje tecken på orättfärdig diskriminering när det gäller dessa människor skall undvikas."...

Vad vi inte får glömma heller dock är att börja med oss själva först, och att finnas till för de i vår närhet som behöver det.

Michael Jackson - "Man In The Mirror"

..."I'm Starting With The Man In
The Mirror
I'm Asking Him To Change
His Ways
And No Message Could Have
Been Any Clearer
If You Wanna Make The World
A Better Place
(If You Wanna Make The
World A Better Place)
Take A Look At Yourself, And
Then Make A Change"...

torsdag 23 juli 2009

Gud e tebax

SvD: "Gud spelar en allt större roll på världsscenen"

Som många uppmärksammat så borde ateister rädas för tillfället, med tanke på religionens frammarsch i världen. Som också understryks i artikeln i SvD så kan teknologi och framsteg också innebära mer religiositet snarare en motsatsen.

..."”Det som man antog skulle innebära slutet för religionen – demokrati och marknader, teknologi och förnuft – samverkar i att göra den starkare.” "...

..."I Asien och Mellanöstern spelar religionen en allt större roll, och dess betydelse kommer sannolikt bara att öka i takt med den tekniska utvecklingen och demokratiseringen: ”Ge människor frihet att styra sina egna liv och de väljer, på gott och ont, ofta att ge religionen mer makt. Ge religiösa människor modern teknik och de använder den som regel för att sprida Guds ord till en allt större skara troende.”"...

I princip överallt i världen får tro och religion ett allt starkare inflytande över människors vardag och även det politiska livet. Sekulariseringen ses som en historisk parentes, och Europa som en kvarleva från denna.

..."Och ”när det gäller intensiteten – ett fenomen som är svårt att mäta – verkar den ha ökat i stort sett överallt utom i Europa under det senaste halvseklet”, skriver Micklethwait och Wooldridge."...

..."För Micklethwait och Wooldridge ter sig emellertid, som sagt, Europa som det stora, historiska undantaget."...

Frågan är förstås hur man kan ändra på detta, för som det skrivs i artikeln, ”Vi tror att religionen kommer att leva upp i Västeuropa, men Europa kommer inte desto mindre att förbli en övervägande sekulariserad kontinent”, kan mycket väl vara en realitet. Personligen tror jag på att just helt ut använda de tekniska möjligheter vi har till förfogande, men också erbjuda en verklig plats (IRL) där man kan känna sig hemma, välkommen och ha möjlighet att diskutera de stora frågorna (de små också förstås, såsom vilka frukostflingor som är godast..).

Nyckeln ligger förstås i att vara en god människa (och god vän) och leva ut sin tro.
Det gör folk nyfikna, och kanske ger en öppning för det kristna budskapet.

Varför inte bjuda in till församlingen, vår familj, då?

onsdag 8 juli 2009

Nej till preventivmedel - Ja till Livet

Fick idag ett extra-insatt nummer av Ja till Livets tidning "enim".

Anledningen heter "Svik inte ungdomarna".

Det är förmodligen en av de mest hedervärda kampanjerna i Sverige någonsin vi talar om här. Ja till Livet vill helt enkelt informera om att preventivmedel - faktiskt - inte skyddar mot alla sexuellt överförbara sjukdomar. Något som de svenska myndigheterna gärna mörkar på (men precis som man nämner så mörkas sällan fakta i andra frågor).

Från ledaren av Gunilla Gomér, sjuksköterska och orförande för Ja till Livet: ..."Att en tidig sexdebut eller många sexualpartners medför mångdubbelt ökad risk att få könssjukdomar berättas inte. Att herpes, hiv och hpv är obotliga (även om hpv kan självläka) får inga ungdomar höra. Att varje abort är stoppar ett hjärta som slår är en lika undantryckt sanning. "...

Ja till Livet kritiserar starkt regeringens förslag om att bota ökade sexuellt överförbara sjukdomar med samma medicin. Mantrat är "Regeringsutredning föreslår ännu mer av den misslyckade sexualpolitiken".

Kampanjen kommer att gå till såhär enligt Ja till Livet (ett urklipp):
..."Ja till Livet vill genom annonser och så kallad viral marknadsföring ge ungdomar saklig information om konsekvenserna av sexuellt risktagande och abort, något svenska myndigheter egentligen borde göra. " - detta skall alltså ske i mitten av juli är tanken.

Det nämns flertalet gånger om att upplysa om riskerna med sexuellt risktagande och att faktiskt just se sexualiteten såsom en riskfaktor.

Sammanfattningsvis synes det vara en mycket hedervärd kampanj från Ja till Livet som förtjänar all uppmuntran och säkerligen även ekonomiska bidrag om sådant går att uppbringa.

Kanske detta är detta startskottet för att kyskhet skall bli normen igen?

Mera läsning:
"Mer av samma" löser inte Sveriges misslyckade sexualpolitik