fredag 6 mars 2009

Politiska ungdomsförbunden - Kyrkan

Jag skickade ut ett e-brev till några politiska ungdomsförbund för två veckor sedan, närmare bestämt till Sverigedemokratisk Ungdom (SDU), Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), Moderata Ungdomsförbundet (MUF), Liberala ungdomsförbundet (LUF), Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF), Grön Ungdom, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) och Ung Vänster (UV).

Jag skickade detta meddelande till alla ovannämnda:
"Hej,
jag har några funderingar, hur ni ställer er till:
1. Aborter
2. Eutanasi
3. Embryonal stamcellsforskning
4. Mänsklig kloning
5. Samkönade "äktenskap"

Tack på förhand! "

Dessa är alltså de fem punkter som är så kallade "icke förhandlingsbara" frågor för Katolska Kyrkan och som alla trogna katoliker bör beakta vid politiska val.
Inget av dessa punkter kan godkännas av Kyrkan. Har skrivit mera om Katolska Kyrkan och politiken i ett tidigare inlägg.

Svar från Moderata Ungdomsförbundet:
..."1. Aborter För
2. Eutanasi Mot-
3. Embryonal stamcellsforskning För.
4. Mänsklig kloning Inget beslut.
5. Samkönade "äktenskap" För."...

Fick också ett andra svar från Moderata Ungdomsförbundet där det blev något motsägelsefullt men också mer utförligt om MUF:s synvinkel (förmodligen):
..."1. Aborter Vi är för. Dagens lagar och regler funkar.
2. Eutanasi VI är för.
3. Embryonal stamcellsforskning Vi är för, men det är ett stort område med stora etiska frågor som ruvar i hörnen.
4. Mänsklig kloning Här har MUF inte tagit ställning ännu.
5. Samkönade äktenskap Vi är helt och hållet för, kärlek är kärlk på förhand! "...

Kristdemokratiska Ungdomsförbundets svar var med stor marginal det mest utförliga, men också kanske något kryptiskt i vissa lägen:
..."1. Aborter

Kristdemokraterna vill att kvinnan alltid ska ha sista ordet när det gäller möjligheten att göra abort. Det betyder alltså att vi inte vill förbjuda aborter. Det som skiljer oss från de flesta andra partier är att vi tycker att abortfrågan är mycket svårare än att bara slå sig till ro med att abort är möjlig att genomföra. Vi menar att detta i praktiken inte innebär att man har fri abort. Istället finns det tusentals tjejer som varje år känner att de inte har något annat val än att genomföra en abort. Om en tjej som går på gymnasiet eller universitetet blir med barn måste hon klara sig på 80 kronor om dagen under föräldraledigheten. Det betyder att hon är tvungen att gå till socialen om hon inte har föräldrar som kan hjälpa till eller en pojkvän som tjänar pengar. Det är också så att den största anledningen till att tjejer söker hjälp hos psykolog eller kurator är näst efter en anhörigs död just att hon genomgått en abort.

Frågan är alltså inte oproblematisk. Vi menar att ett samhälle måste ha den principiella grundinställningen att alla individer är välkomna. Det gäller även de barn som föds till unga och ensamstående mödrar. Det betyder också att vi menar att den negativa attityd som finns på bland annat arbetsmarknaden gentemot tjejer som är i den åldern då de sannolikt skaffar barn är djupt felaktig. KDU vill sänka den nuvarande gränsen för fri abort.

Kristdemokraterna vill att samhället aktivt ska arbeta förebyggande för att aborter aldrig ska behöva genomföras. Vi vill ha ungdomsmottagningar i varje kommun dit ungdomar kan gå och få råd och sexualupplysning. Vi vill att ungdomar ska få gratis kondomer och subventionerade preventivmedel. Sexualupplysningen i skolan måste också bli mycket bättre än idag och ta upp också relationer och ansvar och inte bara hur man sätter på kondomer och hur P-piller funkar.

2. Eutanasi

KDU avvisar aktiv dödshjälp med hänvisning till den kristna människosynen, som garanterar alla människor ett okränkbart värde och rätten till liv. Att tillåta aktiv dödshjälp skulle dessutom innebära svåra moraliska dilemman ifråga om till exempel vem som skulle avgöra om dödshjälp ska utföras eller inte.

3. Embryonal stamcellsforskning

Stamcellsforskning

KDU är av etiska skäl negativat inställda till forskning på embryonala stamceller. Vi anser istället att forskningen ska inrikta sig på adulta stamceller. Enligt vårt handlingsprogram är det inte försvarbart att forska på embryonala stamceller i spekulativt hopp om att finna bot på diverse genetiska sjukdomar eller handikapp.

Nyligen har det dock kommit fram ny forskning som kan innebära att försöken att forska på embryonala stamceller minskas till förmån för forskning på andra metoder som är etiskt godtagbara. Beskedet att forskare funnit att stamceller från fostervatten kan användas för forskning kring allvarliga sjukdomar är väldigt positivt.

Vi tror att man i denna fråga måste ödmjuka sig för komplexiteten i det hela och se till den potential som faktiskt ligger i forskningverksamhet. Dock med respekt för livets okränkbarhet.

4. Mänsklig kloning

FN har för några år sedan antagit en deklaration som förbjuder kloning. Det finns därmed en internationell standard för att mänskligt liv aldrig får skapas genom kloning för något syfte. Vare sig det gäller forskning eller terapi. Vi anser att FN:s deklaration måste få konsekvenser i form av ett förbud även i svensk lagstiftning.

5. Samkönade "äktenskap"

Under veckan kom sex av riksdagspartierna överens om en lagrådsremiss för könsneutrala äktenskap. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet menar att det finns ett bättre alternativ än könsneutrala äktenskap, i form av en civilrättslig samlevnadsbalk. KDU har länge förordat den nuvarande lagstiftningen, men menar att en civilrättslig samlevnadsbalk kan respektera såväl alla de som betraktar äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna, som viljan till en gemensam lagstiftning för heterosexuella och homosexuella.

Diskussionen om förhållandet mellan stat och kyrka har i samband med äktenskapsdebatten återigen aktualiserats. Kyrkornas vigselrätt, det vill säga den myndighetsutövning som det innebär att en kyrklig vigsel även är giltig i juridisk mening, har kommit i fokus med anledning av vissa prästers betänkligheter mot att viga samkönade par. Vi menar att det i samband med en förändrad lagstiftning vore det bästa att bekräfta åtskillnaden mellan stat och kyrka genom att kyrkorna fråntas den juridiska vigselrätten, så att en offentlig myndighet ansvarar för registreringen av alla par.

Genom att äktenskapsbalken ersätts av en civilrättslig samlevnadsbalk kan också äktenskapet som begrepp återföras till det civila samhället, så att den rättsliga proceduren regleras av staten medan uttolkningen av begreppet äktenskap sker inom den privata och religiösa sfären. I praktiken innebär detta att alla par som vill gifta sig går till en myndighet och registrerar det juridiska förbundet. Om paret därefter vill ha en sekulär eller kyrklig inramning lägger sig staten inte i

Genom en civilrättslig samlevnadsbalk tas begreppet äktenskap bort ur lagstiftningen. En likabehandling uppnås genom att såväl heterosexuella som homosexuella par gifter sig genom en registrering. Eftersom endast en offentlig myndighet står för registreringen slopas kyrkornas vigselrätt. Förutom att detta tillgodoser kraven på en sekulär inramning av samlevnadslagstiftningen, så tillmötesgås också alla de för vilka äktenskapet främst handlar om religionsutövning.

Äktenskapsdebatten har länge varit polariserad, och positionerna låsta. Vi menar att det med en pragmatisk inställning är möjligt att finna lösningar som samlar stora och olika grupper. "...

Centerpartiets Ungdomsförbund gav detta svar:
..."
1. Vi tycker att det är kvinnans val att välja om hon vill göra abort. Abort borde dessutom vara lagligt i alla länder.

2. Detta har vi ingen officiell ståndpunkt i.

3. Se hemsidan, under Så tycker vi, sakpolitiskt program.

4. Se hemsidan, under Så tycker vi, sakpolitiskt program.

5. Alla människor ska ha rätt att gifta sig men vem man vill oavsett kön. "...

Jag kollade såklart upp nr 3 (Embryonal stamcellsforskning) och 4 (Mänsklig kloning) men ingen av dessa har CUF någonstans deklarerat sin synvinkel på på sin hemsida, eller för den delen i just sitt sakpolitiska program.

SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) svarade att svaret skulle dröja.
LUF (Liberala ungdomsförbundet) hänvisade mig åt deras hemsida.
Resten (Ung Vänster, Grön Ungdom och Sverigedemokratisk Ungdom) svarade inte alls.

Så då kan man kolla upp själv helt enkelt, låt oss börja med LUF, liberala ungdomsförbundet:
Abort: Ja ..."Rätten till fri abort är absolut och ska gälla kvinnor i hela världen."... ..."så kallad abortturism bör uppmuntras."... - Källa: Handlingsprogram för Liberala ungdomsförbundet
Eutanasi: Ja ..."Eutanasi bör vara tillåtet under kontrolle- rade former."... - Källa: Handlingsprogram för Liberala ungdomsförbundet
Embryonal stamcellsforskning: ..."Stamcellsforskning bör vara tillåtet."... - Källa: Handlingsprogram Liberala ungdomsförbundet Kronoberg
Mänsklig kloning: Ja? (LUF Dalarna) ..."Kloning av människor eller mänskligt genetiskt material bör generellt vara tillåtet om det sker med individens vetskap och tillåtelse."... - Källa: Handlingsprogram
Samkönade "äktenskap": Ja - det är den enda uttalade åsikten på LUF:s hemsida om äktenskapet.

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund om:
Aborter: Ja, bara positivt om aborter på hela SSU:s hemsida. ..."Rätten till fri abort måste därför självklart gälla
alla kvinnor, oavsett var i världen de bor."... - SSU:s handlingsprogram
Eutanasi: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Embryonal stamcellsforskning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Mänsklig kloning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Samkönade "äktenskap": Ja ..."Istället för dagens äktenskap och partnerskap
vill vi se en neutral juridisk samlevnadsform för dem som väljer att
leva i en juridisk och ekonomisk bindande relation. Självklart ska
denna form av juridisk samlevnad vara neutral inför vilken sexualitet
de som ingår den har. Detta skulle, tillsammans med förbättringar
av kvinnors ställning i produktionen, vara ett viktigt steg
mot att kärnfamiljen som ekonomisk enhet och förutsättning för
försörjning krossas."... - SSU:s handlingsprogram

Ung Vänster:
Aborter: Ja ..."Det är viktigt att försvara gällande abortlagstiftning mot angrepp från konservativa och religiösa grupper. Synen på abort måste ha sin utgångspunkt i kvinnans rätt att själv bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv."... - Sexualpolitiskt uttalande
Eutanasi: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Embryonal stamcellsforskning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Mänsklig kloning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Samkönade "äktenskap": Ja ..."I lagstiftning som reglerar juridiska samlevnadsformer såsom äktenskap, skall heterosexuella och homosexuella samlevnadsformer likställas."... - Principprogram Ung Vänster

Grön Ungdom:
Aborter: Ja ..."Vi slår vakt om en abortlagstiftning som grundar sig i kvinnans egen rätt till sin kropp. "... - gronungdom.se
Eutanasi: Osäkert, fast har tidigare avslagit en motion för dödshjälp, men inte tagit ställning mot det heller.
Embryonal stamcellsforskning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Mänsklig kloning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Samkönade "äktenskap": Ja - "Äktenskap mellan samkönade par = en självklarhet"

Sverigedemokratisk Ungdom:
Aborter: Nej? (Vill sänka abortgränsen och grundlagsfästa rätten till liv.) ..."Livsvillkoren för tidiga barnaföderskor, men även för deras föräldrar och andra anhöriga, måste radikalt förändras. Detta skulle kunna vara ett sätt att minska antalet aborter hos unga kvinnor - abort får aldrig ses som ett alternativ till preventivmedel. Samhället måste ta sitt ansvar. Genom att visa på andra alternativ än abort, och ställa upp med tänkbara resurser såsom bostadsbidrag och stödfamiljer, tror vi att antalet aborter kan minskas. Dessutom krävs en attitydförändring. Gränsen för fri abort skall sänkas från 18 till 12 veckor. SDU vill grundlagsfästa rätten till liv. "... - Familjepolitik
Eutanasi: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Embryonal stamcellsforskning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Mänsklig kloning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Samkönade "äktenskap": Nej ..."SDU ser den traditionella kärnfamiljen som samhällets viktigaste fundament. Det innebär att vi vill ersätta partnerskapslagen med möjligheten att ingå ett civilrättsligt avtal och motsätter oss homosexuella äktenskap. Detta innebär dock inte att homosexuella par ges status som familj i samhällets ögon. Vi motsätter oss också starkt tanken på homosexuella adoptioner, detta i första hand för att värna barnen. Alla barn, speciellt adoptivbarn i deras utsatta situation, har rätt till både en mor och en far. I den andan motsätter vi oss också adoption för ensamstående. "... - Sverigedemokratisk Ungdom, Sexualitet

Sammanfattningsvis kan man väl sammanfatta det hela som att de flesta partierna är för både abort och så kallade "samkönade äktenskap" - förutom Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och Sverigedemokratisk Ungdom. Moderata ungdomsförbundet utmärker sig också, på ett negativt sätt, då MUF säger sig vara emot allt den Katolska Kyrkan lär är "icke förhandlingsbara frågor". Mänsklig kloning har man dock inte någon åsikt i ännu. Liberala Ungdomsförbundet är dock ännu sämre. Det bör förstås beaktas att det i vissa frågor är enskilda avdelningar inom LUF som har uttalat sig mot Kyrkans lära, men likväl har förbundet uttalat sig, i allting det har uttalat sig, tvärtemot Katolska Kyrkans lära i de "icke förhandlingsbara frågorna".

Av de politiska ungdomsförbunden så är såklart Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och Sverigedemokratisk Ungdom det "minst onda" ur en katolsk synvinkel.

Det skall förstås också nämnas att socialism inte är kompatibelt med en katolsk tro, vilket diskvalificierar SSU och Ung Vänster redan från början, vilket nämns specifikt i Katolska Kyrkans Katekes:
"2425 Kyrkan har förkastat de totalitära och ateistiska ideologier som i modern tid hänger samman med ”kommunism” eller ”socialism”. I övrigt har hon när det gäller kapitalismen såsom den praktiseras sagt nej till individualismen och marknadslagarnas absoluta primat över människans arbete. Regleringen av ekonomin enbart genom centraliserad planering förstör de sociala banden i grunden; dess styrning enbart av marknadskrafterna åstadkommer brister när det gäller den sociala rättvisan, ”ty det finns många mänskliga behov som inte kan tillfredsställas av marknaden. Man måste dra upp riktiga och rimliga regler för marknaden och den ekonomiska företagsamheten i enlighet med en riktig värdeskala och med siktet inställt på det allmänna bästa. "

16 kommentarer:

Johan J sa...

Mycket upplysande och bra genomförd undersökning.

Vad är din åsikt minutz3, kan man som katolik rösta i Sverige? Jag har hört vissa präster tala om plikt. Det kan väl knappast gälla längre, eller?

minutz3 sa...

Johan J: det här var ju faktiskt bara en genomgång av de politiska ungdomsförbunden... Skickade e-post till de olika politiska partierna - alla som ställer upp till Europaparlamentsvalet 2009 - om desamma frågor, som jag tänkte publicera om en vecka, då jag har gett de chansen att själva svara på frågorna precis som jag gav de politiska ungdomsförbunden. Men personligen försöker jag se på helheten. Framförallt måste ju de här fem punkterna beaktas, det har jag som katolik en plikt att göra. Sedan om det absolut inte finnas något parti att rösta på så bör jag inte gör det, men i väljarguiden som amerikanska biskopskonferensen publicerade vill jag minnas att de uppmanade att man skulle rösta på "the lesser evil" - det minst onda.

Har ingen koll på om det finns någon plikt att rösta i verklig mening. Det handlar väl mera om att man har ansvar för samhället som katolik, att man har ett ansvar att, så gott man kan, påverka samhället i en god riktning. Då är det inte okej att kompromissa med vissa frågor, såsom de som Kyrkan har pekat ut.

Däremot har ju Kyrkan poängterat att man exempelvis kan vara oense med representanter för Kyrkan ifråga om t.ex. migrationspolitik eller huruvida ett krig är rätt eller ej. Dessa fem frågor (abort, eutanasi/dödshjälp, embryonal stamcellsforskning, mänsklig kloning och samkönade "äktenskap") är icke förhandlingsbara.

Johan J sa...

Jag ser framemot undersökningen av de politiska partierna.

Katolik i Sverige sa...

Det är ju problematiskt, detta. Själv kan ju aldrig tänka mig att rösta på ett parti som SD, eller något borgerligt parti överhuvudtaget. När det dessutom inte finns några partier alls i den sekulariserade världen som överensstämmer med katolska kyrkans syn på liv och död kommer jag antingen att avstå helt eller rösta rött för rättvisans skull, så som jag alltid har gjort. I det fallet finns ju åtminstone en grundtanke om rättvisa och solidaritet som stämmer överens med det kristna budskapet. Hos SD och de borgerliga finns ju inte ens det - faktiskt inte ens hos KD, vilket är oändligt sorgligt.

Simon sa...

Det är ju kul att se att KDU är bättre än moderpartiet. Det pekar faktiskt på en ljus framtid för det partiet. :)

Tyvärr så kommer KD förmodligen alltid att sälja sin själ och gå i allians med M och FP som förstås går helt emot katolsk sociallära som du påpekar.

Katolik i Sverige sa...

minutz - jag förstår inte hur du kan påstå att socialism inte är kompatibwelt med kristen tro. Världen är ju full av katoliker med vänstersympatier, även kyrkan här i Sverige!

Hela den socialistiska tanken bygger dessutom uteslutande på just kristendomens läror.

Sen är det förstås ett faktum att många namnkunniga socialister förnekat Kristus och kristendomen, men det är ju människorna som vi talar om då - inte socialismen som teori. Den socialistiska tanken absolut inga problem att samsas med kristendomen.

Min biktfader i kyrkan, liksom biskop Anders och alla församlingsmedlemmar som känner mig, vet mycket väl att jag har socialistiska sympatier och aldrig kommer att rösta borgerligt, och för dem är det varken konstigt eller hädiskt på något sätt. Ingen av dem ifrågasätter min sanna och uppriktiga tro!

Kommunismen är dock en annan sak - kommunismens grundare ville helt utplåna den kristna tron. Den är alltså inte kompatibel.

Och när vi ändå är inne på detta kan man ju fråga sig vad som då är kompatibelt med kristen tro. Fascism? Knappast. Ändå samarbetade katolska kyrkan med general Franco i Spanien under hela hans tid vid (militär)makten. Inte alls bra!

Och främlingsfientligheten som SD förespråkar? Är den kompatibel med Kristi läror? Eller Kapitalismen? Att roffa åt sig så mycket man kan på andras bekostnad, var det något Jesus förespråkade?

Nej, sanningen är att den politiska sfären innehåller så oändligt många färger och former att man inte kan sätta sig på sina höga hästar och tvärsäkert påstå att det ena är uteslutet medan det andra är okej.

Sen är det en annan sak att de flesta socialistiska statsmän har motarbetat kyrkan. Men här i Sverige kan man se ett klart samband mellan detta och den lutherska statskyrkans obändiga makt under mycket lång tid - och det faktum att kyrkan stod mot bönder och arbetare som önskade rättvisa och ställde sig på de besuttnas sida. Vi har haft präster i Sverige som brände eget brännvin och betalade ut som lön till sina drängar. Undra på att människor fick nog av den okristliga dubbelmoralen!

Nej, man måste se till kyrkans agerande och inte bara hennes läror. Det finns ALDRIG anledning att ifrågasätta Kristi läror. Men det har genom historien funnits många anledningar att ifrågasätta kyrkans män. Och det är ingenting underligt med det. Människan förblir människa. Vi är svaga och vi gör inte alltid det vi borde. Gud vet detta och har ändå valt att älska oss.

Personligen tror jag att han älskar mig - en socialist - precis lika mycket som han älskar dig eller någon annan trogen och rättfärdig katolik!

Allt gott i fastan!

Katolik i Sverige sa...

Här kommer lite matnyttigt från den katolska kyrkans lära om just socialpolitiken och den enskilde katoliken. Som du ser ger den oss stor frihet att tolka rättvisebegreppet (och därmed också vår politiska hemvist) på olika sätt:

Kyrkans lära beträffande sociala, ekonomiska frågor utgör inte någon slutgiltig teori eller något som är fullständigt i fråga om lära, som berör produktion av dagliga varor, ägande av produktionsmedel och distribution av avslutade produkter. Inte heller innehåller den specifika, politiska program. Båda dessa faller inom filosofernas och politikernas områden.

Likt verkligheten den behandlar, är kyrkans sociala lära fullständigt komplex.

Om vi med socialisering avser det aktiva deltagandet i att leda alla som utgör en del av den offentliga eller privata korporationen, är detta säkerligen önskvärt. Därför är förslag till gemensamt ägande av arbetsplatsen, att dela vinsten, att ha aktier bland arbetarna och liknande drag, lovvärda. Denna typ av socialisering åstadkoms inte genom fullständigt uteslutande av privat ägande av produktionsmedlen, eftersom den enkla omvandlingen av dessa medel från privata till offentliga skulle endast orsaka att de fick monopolistisk administration och en disposition att byta ägare. Socialism är inte samma sak som expropriation eller nationalism. Den är helt enkelt ett praktiserande av principen om arbetets företrädelserätt.

minutz3 sa...

Vill bara poängtera en sak allra första, detta var ingen undersökning av moderpartierna, utan just deras ungdomsförbund. En koll på de politiska partierna kommer förmodligen nästa vecka.

Katolik i Sverige: nu är det ju så att KD, "Krist"demokraterna, egentligen faktiskt bekänner sig till den av Kyrkan eget formulerade ideologi - Kristdemokratin - som författats av bl.a. helgon såsom Thomas av Aquino - men också först påstås ha formulerats exakt i den påvliga encyklikan "Rerum Novarum" av påve Leo XIII. Vad Kristdemokraterna på pappret erkänner sig till för ideologi och vad de verkligen för för politik verkar dock vara två vitt skilda världar...

Apropå socialism är det inte min egen åsikt att socialism är inkompatibel med katolsk tro - det är Kyrkans lära. Jag citerade just Katolska Kyrkans Katekes om detta:
"2425 Kyrkan har förkastat de totalitära och ateistiska ideologier som i modern tid hänger samman med ”kommunism” eller ”socialism”. I övrigt har hon när det gäller kapitalismen såsom den praktiseras sagt nej till individualismen och marknadslagarnas absoluta primat över människans arbete. Regleringen av ekonomin enbart genom centraliserad planering förstör de sociala banden i grunden; dess styrning enbart av marknadskrafterna åstadkommer brister när det gäller den sociala rättvisan, ”ty det finns många mänskliga behov som inte kan tillfredsställas av marknaden. Man måste dra upp riktiga och rimliga regler för marknaden och den ekonomiska företagsamheten i enlighet med en riktig värdeskala och med siktet inställt på det allmänna bästa. "

Kyrkan har redan också författat en slags ekonomisk teori, Distributismen, som är väsenskild från både kapitalism och socialism. Bådadera kapitalism och socialism är utav ondo enligt Kyrkan. Kyrkan ser dock trots allt kapitalism som det mindre ondo om hon måste välja mellan kapitalism och socialism.

Jag har själv varit socialist men kom under min fördjupning i den katolska tron till insikten att det inte är kompatibelt med kristen tro. Jag var ju med i SSU, men kände mig tvingad att lämna detta med tanke på att det går tvärtemot min tro, och min tro är betydligt viktigare än materiella ting, vilket är grundproblemet med både socialism och kapitalism, att de bådadera har enbart en materialistisk grundsyn.

På DCF hittade jag en tråd som heter "Why is socialism bad?" varpå Obi-Wan Kenobi (som är katolsk präst) svarar "Find a copy of Peter Kreeft's Socrates Meets Marx. The short answer is that Marx's economics and philosophy are based on a destructive and degrading view of the human person. "

Vi måste ändå kunna se till realpolitiken också, och där skulle jag vilja påpeka att Sverigedemokraterna idag ter sig som det "minst onda" alternativet, då man till skillnad från andra partiet faktiskt driver abortfrågan, att sänka abortgränsen till 12 veckor, medan "Krist"demokraterna istället gjort tvärtom, och tillåter utländska kvinnor att komma hit till Sverige för att döda sina ofödda barn.

De andra partierna behöver inte ens nämnas, då det inte ens finns en chans att de kommer ändra sin syn på människolivet. Det problemet har sin grund i just ett materialistiskt synsätt, att man ser människan som bara en hopsamling av celler, vilket är något som sker i såväl socialism såsom kapitalism. Skillnaden ligger i att kapitalismen i sin natur faktiskt ger frihet till andra synsätt, t.ex. att Katolska Kyrkan kan bedriva skolor såväl som äldrevårdshem här i Sverige. I ett socialistiskt system så sker sådant helt utav staten istället, som då också kan påtvinga dess ateistiska och materialistiska ideologi att genomsyra alla delar av samhället. Det ser vi ju redan idag, här i Sverige. De verksamheter som staten sköter genomsyras just av detta, dödens kultur. Kapitalistiska företag genomsyras av rovdrift och jakt på pengar. Vårt kapitalistiska (eller snarare marknadsekonomin som sådan) ger just en öppning för andra lösningar, att det finns verksamheter som inte drivs av staten (med dödens kultur som utmärker socialismen) eller kapitaliska företag (som utmärks utav den ständiga jakten och ökandet av profiten) utan iställer är exempelvis kooperativ, där det hela ägs av arbetarna själva (detta är en del utav idéen med distributismen) eller där det ägs av kyrkor och samfund som iställer låter sin värdegrund vara styrande för verksamheten.

Allt gott!

Den Förlorade Sonen sa...

No one can be at the same time a sincere Catholic and a true socialist.

—Pius XI, May 15, 1931

Simon sa...

Socialism och kommunism går egentligen inte att skilja åt eftersom de båda har sitt ursprung i Karl Marx teorier.

Jag tycker inte att man kan vara socialist och kristen samtidigt. Många tycker att eftersom Jesus stod på de svagas sida så bör detta vara en självklarhet, men faktum är att Jesus aldrig lovade ett jordiskt paradis. Han beordrade slavar att vara trogna sina herrar o.s.v. Själva tanken att skapa ett utopiskt samhälle är nästan hädiskt. Att man däremot på det politiska planet kan hysa vissa åsikter kring ekonomi m.m. som anses "vänster" är en annan sak.

Å andra sidan tycker jag det verkar lika svårt att vara kristen och rösta borgerligt som det ser ut i Sverige idag.

Angående Franco: om han var fascist eller inte tvista de lärde. Faktum är att han gav Kyrkan mycket stöd och försvarade Henne mot socialisterna som ville förstöra Henne. Han återupprättade dessutom den spanska monarkin. Båda dessa saker går förstås emot den fascistiska ideologin. Att Franco gjorde många hemska saker må vara hänt, men att kalla honom fascist för det är väl egentligen inte helt korrekt. Han var väl snarare en väldigt konservativ och auktoritär diktator.

Samma sak vad gäller exempelvis Pinochet som också beskylls för att vara fascist när han i själva verket var en auktoritär militärdiktatur som trodde på ett starkt marknadsliberalt samhälle och inte fascism.

Det är som om vänstern drar alla diktatorer som inte är kommunister över samma kant, nämligen fascismen. Men det är, som sagt, inte alls sant.

Johan sa...

Fast de styrande partiet under Francos diktatur var ett fascistiskt parti.

Det är intressant med politik men det känns lite begränsande att bara ta fem frågor som mall på om partiet är värt att rösta på.
Antag att ett parti tycker exakt som RKK i dessa fem frågor men i alla andra frågor vara mot allt det som kristendom står för t.ex. kyrkor, andligt liv, kärlek mellan medmänniskor, förbjud religion etc. Det vore absurt att rösta på ett sådant parti.

Anonym sa...

Jag har en fråga. Ni är emot abort för att alla har rätt till liv (eller har jag fel). Men kvinnans rättigheter då? Är dom inte värda någonting? Får inte kvinnan bestämma över sin egen kropp?

minutz3 sa...

Linn: abort är ju just att avsluta en annan persons liv. Ingen har rätt att göra detta. Kvinnans kropp är en sak, fostret är inte en del utav den, utan är en egen kropp, en egen person, ibland till och med med en annan blodgrupp än modern.

Leo sa...

CUF är för eutanasi:
http://www.cuf.se/Content.aspx?PageID=2067

minutz3 sa...

Leo: det var tråkigt att höra. Kuriosa förresten, jag gick med i CUF när jag var (om jag kommer ihåg rätt nu..) 14 år ;-)

Gick ur efter ett år eller två ungefär, då jag blev intresserad/fascinerad av socialism/kommunism.

Anonym sa...

Men alla kvinnors kroppar klarar ju inte av att bära ett barn eller genomföra en förlossning (exempel: 9åringa flickan i brasilien) Utan moderns kropp klarar sig inte fostret så jag skulle nog säga at fostret är en del av kvinnans kropp och att kvinnan själv ska få bestämma över den.
Och om abort är ett mord så kanske de barnet får de bättre vid ett sånt mord än att födas till världen av en mamma som inte älskar den eller kan ta hand om den