fredag 13 mars 2009

Politiska partierna - Kyrkan

Jag skickade för idag (fredagen den 13.3.2009) två veckor sedan ett e-brev till samtliga partier som ställer upp i Europaparlamentsvalet 2009, eller i alla fall de som är kända, det vill säga Socialdemokraterna, Moderaterna, Junilistan, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Piratpartiet.

Frågorna jag ställde var enkla;
"Hej,
jag har några funderingar, hur ni ställer er till:
1. Aborter
2. Eutanasi
3. Embryonal stamcellsforskning
4. Mänsklig kloning
5. Samkönade "äktenskap"

Tack på förhand! "

Dessa är alltså de fem punkter som är så kallade "icke förhandlingsbara" frågor för Katolska Kyrkan och som alla trogna katoliker bör beakta vid politiska val.
Inget av dessa punkter kan godkännas av Kyrkan. Har skrivit mera om Katolska Kyrkan och politiken i ett tidigare inlägg.

Svar från Junilistan:
..."Då detta dessa frågor är föremål för nationell lagstiftning har Junilistan ingen ståndpunkt. Vi värnar däremot självklart de mänskliga rättigheterna, enligt FN:s definition, i hela världen."...

Svar från Kristdemokraterna:
..."De flesta svaren på dina frågor finner du i Kristdemokraternas medicinsk etiska program http://www.kristdemokraterna.se/www.kristdemokraterna.se/artiklar/aktuellt/abort/~/media/Files/VarPolitik/Handlingsgprogram/medetik.pdf.ashx

Angående samkönade äktenskap finner du information här: http://www.kristdemokraterna.se/artiklar/aktuellt/Konsneutralaaktenskap.aspx

För mer info kan jag rekommendera följande länkar
http://www.kristdemokraterna.se/chatrinepalssonahlgren/Artiklar/livshjalp08.aspx

http://newsmill.se/artikel/2009/02/26/barns-ratt-till-sina-foraldrar-viktigast"...

Svar från Sverigedemokraterna:
..."1. (Aborter) Vi vill modernisera abortlagstiftningen och sänka den ej tillståndssökande abortgränsen till 12 veckor.
2. (Eutanasi) En fråga vi ännu inte utrett, men som vi av princip inte är emot.
3. (Embryonal stamcellsforskning) Självklart ska det få forskas och utredas på alla områden.
4. (Mänsklig kloning) Motståndare till eftersom det är onaturligt.
5. (Samkönade "äktenskap") Äktenskapet är en religiös tradition som är förbehållen en man och en kvinna. För homosexuella finns möjlighet till registrerat partnerskap."... (det inom parentes, och själva parenteserna har jag lagt till, för tydlighetens skull)

Svar från Centerpartiet, som ju gav det mest uttömmande svaret:
..."1. Aborter
Centerparitet ställer sig bakom den svenska abortlagstiftningen som säger att kvinnor har rätt att
göra abort före den artonde graviditetsveckan. En särskild utredning ska
föregå de aborter som sker efter den tolfte veckan och stödsamtal ska
alltid erbjudas i samband med aborten. Att kunna göra abort är inte en
fråga om välfärd. I världen genomförs årligen över tjugo miljoner illegala
aborter. Det är därför viktigt att även verka internationellt för rätten
till abort. Utländska kvinnor som kommer till Sverige ska också ges samma
rättigheter som svenska kvinnor när det gäller aborter. Åtgärder måste
samtidigt vidtas för att minska det totala antalet aborter, speciellt
ungdomsaborter, genom rådgivning och subventionerade preventivmedel.

2. Eutanasi
Vi är emot dödshjälp. Enligt Centerpartiets åsikt kan ett humanistiskt samhälle inte tillåta aktiv dödshjälp. Hälsa upplevs olika, i olika skeden i livet och i olika hälsotillstånd. Även när en sjukdom utvecklas och man har svåra plågor eller nedsatt förmåga och inte klarar av att kommunicera med sin omgivning, kan man uppleva kvalitet i livet.
Frihet är en del av humanismen men när den inskränker på andra människors frihet är det egoism. I ett humanistiskt samhälle får en enskild individs val inte leda till att man lastar över ett ofrivilligt ansvar och sorg på andra människor. Aktiv dödshjälp innebär många gränsdragningsproblem och ställer personal, anhöriga i orimliga beslutssituationer och riskerar att tänja på begreppet om människans värde. Anhöriga ska inte ges rätt till ställföreträdarskap för den sjuke. Andra värderingar än dennes blir lätt avgörande.

3. Embryonal stamcellsforskning
4. Mänsklig kloning

Såväl modern bioteknik som informationsteknik har viktiga värden att tillföra samhället för ökat livskvalitet. Båda för dock med sig risker som måste hanteras. Den moderna biotekniken innebär att vi kan förhindra sjukdomar som vi tidigare stod handfallna inför. Men det innebär också att människan kan förändra livets grundvalar. Bioteknik och förändringar av arvsmassa måste omgärdas av strikta etiska normer och diskuteras öppet. Förändring av arvsmassa som riskeras att spridas eller bli varaktig får endast tillåtas ytterligt restriktivt och under gemensam kontroll. Kunskap om och tillgång till arvsmassa skall vara öppet för alla och får inte monopoliseras.
Debatten kring stamcellsforskningen handlar om att det finns angelägna behov av nya medicinska behandlingsmetoder – både för att undvika att vissa sjukdomar uppstår och för att finna nya metoder för att kunna behandla. Förhoppningen är att i framtiden kunna behandla sjukdomar som medicinen idag står handfallen inför.

5. Samkönade "äktenskap"
Centerpartiets politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Vi har därför länge varit pådrivande i kampen för homo-, bi- och transpersoners likaberättigande.
Den som älskar någon av samma kön ska ha samma rättigheter, skyldigheter och delaktighet i samhällsgemenskapen som människor som älskar personer av motsatt kön. Fortfarande drabbas homo-, bi- och transpersoner av ett socialt förtryck som leder till våldsbrott, diskriminering, depressioner och självmord.
Även om lagstiftningen i Sverige och de flesta medborgarnas inställning under senare år blivit bättre, återstår fortfarande mycket att göra. Det är dessutom viktigt att Sverige driver på i internationella sammanhang för alla människors värde och rättigheter att älska vem de vill.
Centerpartiet vill:
• Att äktenskapslagstiftningen ska vara könsneutral och omfatta både homosexuella och heterosexuella par.
• Att borgerliga vigselförrättare inte ska kunna neka förrättning med hänvisning till personernas kön.
• Att ofrivilligt barnlösa ska ha rätt till adoption eller insemination på lika villkor, oavsett sexuell läggning.
• Skärpa och förtydliga diskrimineringslagstiftningen.

För mer information -se www.centerpartiet.se"...

Svar från Piratpartiet:
..."För att kunna enas som rörelse tar vi inte ställning i andra politiska frågor som inte har samband med de principer vi har deklarerat. Vi förenar oss kring värnet om rätten till ett privatliv och kritiken av upphovsrätt och patent."...

Svar från Miljöpartiet de Gröna:
..."1. (Aborter) För.
2. (Eutanasi) Emot.
3. (Embryonal stamcellsforskning) För.
4. (Mänsklig kloning) Emot.
5. (Samkönade "äktenskap") För."... (det inom parentes, och själva parenteserna har jag lagt till, för tydlighetens skull)

Kristdemokraterna gav alltså inget fullständigt svar, utan tyckte jag kunde göra jobbet.
Så, låt oss se:
1. Aborter - Kristdemokraterna vill ha andra åtgärder än att kriminalisera abort, fastän de i sitt medicinsk-etiska program ser det som att ta ett liv, det enda konkreta (förutom mer information) är att de vill sänka den ”övre abortgränsen” till 20 veckor. Ja till barnamord/abort, med visst förbehåll, alltså.
2. Eutanasi, dödshjälp - ..."Ja till livshjälp, nej till dödshjälp"... - Medicinsk-etiskt handlingsprogram, Kristdemokraterna
3. Embryonal stamcellsforskning - Kristdemokraterna säger nej till embryonal stamcellsforskning - ..."Kristdemokraterna förordar att riksdagen antar en "nollvision" vad gäller användandet av mänskliga embryon. Målet med den embryonala forskningen skall vara att utveckla vetenskapliga metoder som kan utgöra fullgoda alternativ till forskning på embryonala stamceller."...
..."Embryon får aldrig produceras för forskningsändamål "... - Källa: kristdemokraterna.se "med anledning av prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning"
4. Mänsklig kloning - ..."Kloning av mänskliga embryon ska vara förbjuden."... - Källa: Medicinsk-etiskt handlingsprogram, Kristdemokraterna
5. Samkönade "äktenskap" - Nej ..."Det finns ingen anledning att ändra innebörden av ett invant begrepp bara för förändringens egen skull. "... - Källa: kristdemokraterna.se, Äktenskapsfrågan

Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet har inte ens bemödat sig med att skicka ett mailsvar.

Socialdemokraternas svar:
1. Abort - ..."Det är en mänsklig rättighet att själv kunna bestämma över om och när man vill ha barn."... - Abort - www.socialdemokraterna.se
2. Eutanasi - Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
3. Embryonal stamcellsforskning - ..."I de nya
forskningsfält som stamcellsforskningen öppnar ska vi ligga i framkant.
(Socialdemokraternas valmanifest 2006)"... - Källa: Socialdemokraterna: "Världens bästa land att åldras i"
4. Mänsklig kloning - Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
5. Samkönade "äktenskap" - ..."Vi socialdemokrater är för en könsneutral äktenskapslagstiftning, med utgångspunkten i att alla människor har lika värde."... - Könsneutrala äktenskap - www.socialdemokraterna.se (..."Vi har nyligen också lagt förslag att ge lesbiska par möjlighet att skaffa gemensamma barn genom insemination på sjukhus. "... - Könsneutrala äktenskap - www.socialdemokraterna.se)

Moderaterna:
1. Aborter - ..."Vi värnar kvinnans rätt till abort."... - Vad tycker moderaterna motståndare till aborter?
2. Eutanasi - Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
3. Embryonal stamcellsforskning - beskriver bara stamcellforskning i allmänhet: ..."Stamcellsforskningen är viktig för våra framtida möjligheter att bekämpa cancer och andra svåra sjukdomar."... - Hur ställer sig moderaterna till stamcellsforskning?
4. Mänsklig kloning - Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
5. Samkönade "äktenskap" - Ja - www.moderat.se - Könsneutrala äktenskap 1 maj

Vänsterpartiet:
1. Aborter - Ja, ..."Fostret är en del av kvinnans kropp och det är därför hon som ska avgöra om hon vill fullfölja eller avbryta graviditeten."... - Hälso- och sjukvård - www.vansterpartiet.se
2. Eutanasi - Inte tagit ställning riktigt - ..."Vi har inte tagit något beslut i frågan som parti utan anser i princip att den möjlighet som finns idag att kunna avstå eller avbryta behandling är tillräcklig (d.v.s. passiv dödshjälp)."... Hälso- och sjukvård - www.vansterpartiet.se
3. Embryonal stamcellsforskning - Ja - ..."Vi är även för att man använder embryon som blivit över i samband med provrörsbefruktningar under förutsättning att modern lämnar sitt tillstånd till detta."... - Hälso- och sjukvård - www.vansterpartiet.se
4. Mänsklig kloning - ..."När det gäller s k terapeutisk kloning eller kärnbyte så är vi försiktigt positiva, men ställer oss inte bakom egentlig kloning."... Hälso- och sjukvård - www.vansterpartiet.se
5. Samkönade "äktenskap" - Ja - ..."Homosexuella ska inte diskrimineras utan har rätt att kunna ingå äktenskap på samma sätt som heterosexuella."... - Könsneutralt äktenskap - www.vansterpartiet.se

1. Aborter - Ja - ..."Varje kvinna har rätt till sin egen kropp."... - Abort - Folkpartiet
2. Eutanasi - Nej - ..."Frågan om aktiv dödshjälp (eutanasi) är svår för liberaler. Argumentet att den enskilde som exempelvis lider av en svår sjukdom själv ska kunna bestämma över när hon ska dö är bestickande. Men trots detta är folkpartiet negativ till att införa aktiv dödshjälp. "... - Dödshjälp - Folkpartiet
3. Embryonal stamcellsforskning - Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
4. Mänsklig kloning - Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
5. Samkönade "äktenskap" - Ja

Sammanfattningsvis: precis som med ungdomsförbunden verkar Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vara de som mest stämmer överens med katolsk lära. Däremot finns det mycket stor anledning till oro med tanke på vad Sverigedemokraterna skriver, där de helt öppnar upp för embryonal stamcellsforskning, vilket bara de och Vänsterpartiet tydligt ställer sig för. Vänsterpartiet är helt klart det parti som av de undersökta är mest anti-kristet, då de ställer sig emot nästan alla punkter vilka är icke-förhandlingsbara för en katolik.

Det jag blev förvånad över med detta var faktiskt hur tydligt Kristdemokraterna ställer sig i linje med Katolska Kyrkans lära ifråga om respekt för människolivet på alla punkter - förutom abort. Till skillnad från andra partiet (och Sverigedemokraterna förstås, som också förmodligen är ett av de få svenska partierna som ställer sig kritiskt till abort) så säger de inte att det handlar om kvinnans rätt över hennes egen kropp - för faktum är att det ofödda barnet är ingen del av kvinnans kropp utan en egen individ.

5 kommentarer:

Simon sa...

Våga Vägra Valet!

Anonym sa...

Intressant att hitta mäniskor med fundamentalt (på flera plan) annorlunda världsuppfattning än en själv...

Men det åsido undrar jag bara lite lätt varför Piratpartiet inte får vara med i undersökningen inför riksdagsvalet 2010, vi ställer upp där med (inte bara i EU-valet där du förtjänstfullt nog har med oss)

minutz3 sa...

Simon: det är tänkvärt att faktiskt fundera i de banorna i dagens läge. Allra viktigast är ju förkunnelsen av det glada budskapet, och Gud måste alltid komma före allt annat världsligt. Vårt främsta uppdrag är att vara Gud trogen och visa andra vägen till Gud.

van Benedict: undersökningen, eller snarare det frågeformuläret var mest för skojs skull. Jag lär faktiskt inte använda resultatet för något, då det är alltför osäkert och vet ej heller vilka slutsatser jag skulle kunna dra av det egentligen.

Har ditt användarnamn möjligtvis något med vår nuvarande påve att göra förresten? ;-)

Vilken världsuppfattning har du själv förresten?

victoria sa...

jag har några frågor angående katolsk mat och matseder. har ett arbete i skolan om de skulle bli glad om jag kunde få hälp:) // victoria

minutz3 sa...

victoria: jag skulle vilja hänvisa till Katolska Kyrkan i Sverige centralt då.

Förut fanns fragaprasten.nu som var en mycket bra resurs, men adressen verkar inte aktiv längre, tyvärr.

Katolik.nu och Katolska Kyrkans Katekes är annars mycket bra resurser för att få reda på mycket om katolsk lära och tro.

Du kan givetvis e-posta mig också om det behövs, men jag är/har ingen auktoritet i Kyrkan (minutz3@gmail.com).

Lycka till med arbetet och allt gott!